1887

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 2: Nordisk status for mål og virkemidler

image of Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi under Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet ”Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker”. Målet med prosjektet er å analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å utvikle virkemidler for. Denne rapporten dekker andre del av prosjektet. Rapporten gir en nordisk status for sentrale mål og virkemidler for biologisk mangfold i skog og våtmark. Formålet har både vært å kartlegge gjeldende mål for ivaretakelse av det biodiversitet i skog og våtmark i de nordiske landene samt å kartlegge eksisterende bruk av virkemidler for å nå de målene som er satt for det biologiske mangfoldet i de aktuelle biotopene. De to øvrige delene av prosjektet, operasjonalisering av biologisk mangfold og effektene av ulike virkemidler, presenteres i egne rapporter.

Norwegian

.

Noen internasjonale konvensjoner og avtaler med relevans for biomangfold

Oversikt over en del internasjonale konvensjoner, avtaler og prosesser med relevans for identifikasjon av områder som er viktige for biologisk mangfold.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error