1887

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 2: Nordisk status for mål og virkemidler

image of Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi under Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet ”Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker”. Målet med prosjektet er å analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å utvikle virkemidler for. Denne rapporten dekker andre del av prosjektet. Rapporten gir en nordisk status for sentrale mål og virkemidler for biologisk mangfold i skog og våtmark. Formålet har både vært å kartlegge gjeldende mål for ivaretakelse av det biodiversitet i skog og våtmark i de nordiske landene samt å kartlegge eksisterende bruk av virkemidler for å nå de målene som er satt for det biologiske mangfoldet i de aktuelle biotopene. De to øvrige delene av prosjektet, operasjonalisering av biologisk mangfold og effektene av ulike virkemidler, presenteres i egne rapporter.

Norwegian

.

Kriterier og indikatorer for hensyn til biomangfold i skog

Den pan-europeiske ministerkonferansen for bevaring av Europas skoger (MCPFE) startet opp i 1990 og er en pågående prosess på ministernivå mellom ca 40 land og EU. Målet er å bidra til å bevare Europas skoger og sikre bærekraftig bruk av dem. Ministerkonferansene møtes med noen års mellomrom, og mellom møtene foregår arbeid i ulike ekspertgrupper. På møtene i Helsinki (1993) og Lisboa (1998) ble det formulert resolusjoner som omfattet kriteroer og indikatorer for bærekraftig skogbruk. Resolusjon L2 fra Lisboa, vedlegg 1, omfatter i kriterium 4 bevaring av biomangfold i skog. I forberedelsene til den fjerde ministerkonferansen (Wien, april 2003) er det arbeidet med å forbedre forslaget til indikatorer for bærekraftig skogbruk (sist i utkast fra MCPFE Expert level meeting, Wien, 7-8 okt. 2002, Document 7a).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error