1887

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 1: Operasjonalisering av biologisk mangfold

image of Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi underved Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet ”Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker”. Målet med prosjektet er å som skal utrede analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å underkaste målrettet forvaltning. Denne rapporten dekker første del av prosjektet og beskriver hvordan biologisk mangfold kan operasjonaliseres i forhold til forvaltningsmål og virkemidler. Biologisk mangfold er i denne sammenhengen avgrenset til områder som er viktige for biologisk mangfold i skog, myr og våtmark, og i rapporten drøftes aktuelle kriterier og indikatorer for slikt biologisk mangfold. De to øvrige delene av prosjektet, en nordisk status og hvordan ulike virkemidler fungerer, presenteres i egne rapporter.

Norwegian

.

EU-direktiver og internasjonale avtaler

En rekke internasjonale konvensjoner og avtaler vil ha innvirkning på de enkelte landenes utforming av virkemidler og tiltak for å ta vare på det biologiske mangfoldet (jfr. vedlegg). I europeisk sammenheng vil spesielt ulike direktiver i EU med relevans for våre problemstillinger være viktige, i det disse representerer overnasjonale lover som medlemslandene er juridisk forpliktet til å overholde. Internasjonale konvensjoner og tilsvarende avtaler innebærer også forpliktelser for de landene som er deltakere i slike, men oppfølgingen er mykere og evt. sanksjoner ved brudd på forpliktelsene er oftest milde.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error