1887

Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø

Rapport fra en nordisk workshop Tórshavn, Færøyene 26.–29. september 2007

image of Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø

Hekkende sjøfugler har gjennom flere år hatt omfattende problemer i området fra Island i vest, via Færøyene og Skottland til Norge i øst. Tallet på hekkende fugler er dramatisk redusert, og ungeproduksjonen har kollapset i mange områder. Urovekkende mange bestander har vært i klar tilbakegang over mange år, med kraftig reduksjon i kolonienes størrelse. Flere ledd i næringskjeden til sjøfuglene synes å være slått ut, blant annet som følge av klimastyrte endringer i havet. Dette har skapt matmangel. Sjøfuglarter som henter mat langt til havs har vært spesielt utsatt. Samtidig påvirkes sjøfuglene negativt av en rekke andre faktorer, som overbeskatning av næringsorganismer, bifangst av fugl i fiskeredskaper, oljeforurensning, miljøgifter, jakt og fangst, ferdsel og introduserte arter. Rapporten oppsummerer status for sjøfugl i det vestnordiske området. Den peker på årsaker til at mange bestander er i tilbakegang. Den foreslår også tiltak som kan bedre på situasjonen. I og med at usikre klimascenarier gjør utviklingen fremover uforutsigbar, konkluderer rapporten med at det er viktigere enn noen gang å få kontroll med de negative påvirkningsfaktorene vi kan kontrollere. Rapporten er et resultat av en nordisk workshop som ble holdt på Færøyene 26.–29. september 2007, og samlet eksperter og fagfolk fra alle berørte land i Norden.

Norwegian

.

Forord

Den foreliggende rapporten oppsummerer en nordisk workshop arrangert på Færøyene 26–29 september 2007. Workshopen var et resultat av en oppfordring som møtet mellom de nordiske naturvernorganisasjonene stilet til den norske miljøvernministern i 2006. Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble utfordret til løse oppdraget i tråd med miljøvernministermøtets vedtak av 1. november 2006 (jf. vedlegg III), og fikk vinteren 2007 stilt midler til disposisjon fra NFK-gruppen under Nordisk Ministerråd for å arrangere en tematisk workshop om sjøfugl og de bekymringer som råder med hensyn til bestandenes utvikling i det vestnordiske området.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error