1887

Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø

Rapport fra en nordisk workshop Tórshavn, Færøyene 26.–29. september 2007

image of Vest-Nordiske sjøfugler i et presset havmiljø

Hekkende sjøfugler har gjennom flere år hatt omfattende problemer i området fra Island i vest, via Færøyene og Skottland til Norge i øst. Tallet på hekkende fugler er dramatisk redusert, og ungeproduksjonen har kollapset i mange områder. Urovekkende mange bestander har vært i klar tilbakegang over mange år, med kraftig reduksjon i kolonienes størrelse. Flere ledd i næringskjeden til sjøfuglene synes å være slått ut, blant annet som følge av klimastyrte endringer i havet. Dette har skapt matmangel. Sjøfuglarter som henter mat langt til havs har vært spesielt utsatt. Samtidig påvirkes sjøfuglene negativt av en rekke andre faktorer, som overbeskatning av næringsorganismer, bifangst av fugl i fiskeredskaper, oljeforurensning, miljøgifter, jakt og fangst, ferdsel og introduserte arter. Rapporten oppsummerer status for sjøfugl i det vestnordiske området. Den peker på årsaker til at mange bestander er i tilbakegang. Den foreslår også tiltak som kan bedre på situasjonen. I og med at usikre klimascenarier gjør utviklingen fremover uforutsigbar, konkluderer rapporten med at det er viktigere enn noen gang å få kontroll med de negative påvirkningsfaktorene vi kan kontrollere. Rapporten er et resultat av en nordisk workshop som ble holdt på Færøyene 26.–29. september 2007, og samlet eksperter og fagfolk fra alle berørte land i Norden.

Norwegian

.

Bakgrunnen for rapporten

De nordiske naturvernorganisasjonene vedtok under sitt felles årsmøte på Færøyene i 2006 en resolusjon om sjøfuglsituasjonen i Vest-Norden (vedlegg II). Resolusjonen var stilet til Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy. Organisasjonen ba Nordisk Ministerråd ta et initiativ overfor de nordiske landene for å klarlegge grunnene til at mange sjøfuglarter opplever tilbakegang, og forelå mottiltak.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error