1887

Værdisætning af skadesomkostninger ved affaldsforbrænding

En analyse af dioxiners skadelige effekter og et regneeksempel på disse effekters samfundsøkonomiske omkostninger

image of Værdisætning af skadesomkostninger ved affaldsforbrænding

Selvom fire af de nordiske lande - Danmark, Finland, Norge og Sverige - har valgt at indføre en afgift på behandlingen af affald, viste rapporten Vurdering af de nordiske slutbehandlingsafgifter på affald - økonomisk værdisætning og evaluering (Dengsøe, 2001), at vidensgrundlaget for at fastsætte en sådan afgift på det samfundsøkonomisk mest optimale niveau endnu er meget sparsomt. Der findes således kun et relativt begrænset antal undersøgelser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved de helbreds- og miljømæssige skadesvirkninger af forskellige affaldsbehandlingsmetoder. I de nordiske lande er forbrænding en af de væsentligste affaldsbehandlingsmetoder. Problemet med affaldsforbrænding er, at der udledes en mængde stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. I dette studie er dioxiner valgt som analyseobjekt, fordi indtaget af disse stoffer sandsynligvis befinder sig i den høje ende eller overskrider det tolerable daglige indtag, som blev anbefalet af WHO i 1998. I denne rapport opstilles en dosis/respons-model for sammenhængen mellem dioxinindtag og kræftdødsfald. Med baggrund i denne model samt danske data for udledning og indtag opstiller rapporten et regneeksempel på de samfundsøkonomiske omkostninger ved dioxinudledning fra affaldsforbrænding. Konklusionen er at der er behov for mere viden på området, før det er muligt at fastsætte et mere praktisk anvendeligt skøn for skadesomkostningerne ved dioxin. En fremtidig undersøgelse af skadesomkostningerne bør endvidere omfatte skaderne ved udledning af krom og mangan, idet disse stoffer tilsyneladende giver anledning til større skader end dioxiner. Dette skyldes bl.a., at de nævnte stoffer i forbindelse med forbrænding af affald udledes i meget større mængder end dioxiner.

Danish

.

Samfundsøkonomisk analyse af skadesomkostninger ved affaldsbehandling – introduktion

For at kunne foretage en samfundsøkonomisk analyse af affaldsbehandling er det nødvendigt at indsamle en lang række af informationer om de budget- og velfærdsøkonomiske gevinster og omkostninger ved de forskellige former for affaldsbehandling. I dette kapitel er de velfærdsøkonomiske effekter, der i den miljøøkonomiske litteratur omtales som ”negative eksternaliteter”, beskrevet nærmere. Eksternaliteterne ved udledningen af skadelige stoffer fra affaldsbehandling er de skadesomkostninger på miljø og sundhed, som uden kompensation påføres andre, og som der ikke umiddelbart findes noget marked for.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error