1887

Værdisætning af skadesomkostninger ved affaldsforbrænding

En analyse af dioxiners skadelige effekter og et regneeksempel på disse effekters samfundsøkonomiske omkostninger

image of Værdisætning af skadesomkostninger ved affaldsforbrænding

Selvom fire af de nordiske lande - Danmark, Finland, Norge og Sverige - har valgt at indføre en afgift på behandlingen af affald, viste rapporten Vurdering af de nordiske slutbehandlingsafgifter på affald - økonomisk værdisætning og evaluering (Dengsøe, 2001), at vidensgrundlaget for at fastsætte en sådan afgift på det samfundsøkonomisk mest optimale niveau endnu er meget sparsomt. Der findes således kun et relativt begrænset antal undersøgelser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved de helbreds- og miljømæssige skadesvirkninger af forskellige affaldsbehandlingsmetoder. I de nordiske lande er forbrænding en af de væsentligste affaldsbehandlingsmetoder. Problemet med affaldsforbrænding er, at der udledes en mængde stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. I dette studie er dioxiner valgt som analyseobjekt, fordi indtaget af disse stoffer sandsynligvis befinder sig i den høje ende eller overskrider det tolerable daglige indtag, som blev anbefalet af WHO i 1998. I denne rapport opstilles en dosis/respons-model for sammenhængen mellem dioxinindtag og kræftdødsfald. Med baggrund i denne model samt danske data for udledning og indtag opstiller rapporten et regneeksempel på de samfundsøkonomiske omkostninger ved dioxinudledning fra affaldsforbrænding. Konklusionen er at der er behov for mere viden på området, før det er muligt at fastsætte et mere praktisk anvendeligt skøn for skadesomkostningerne ved dioxin. En fremtidig undersøgelse af skadesomkostningerne bør endvidere omfatte skaderne ved udledning af krom og mangan, idet disse stoffer tilsyneladende giver anledning til større skader end dioxiner. Dette skyldes bl.a., at de nævnte stoffer i forbindelse med forbrænding af affald udledes i meget større mængder end dioxiner.

Danish

.

Mortalitets- og morbiditets- effekter ved dioxiner

Der er generel enighed blandt de epidemiologer, der beskæftiger sig med effekten af dioxiner på menneskers helbred, om, at indtag af dioxiner kan forårsage en lang række negative helbredseffekter, såsom nedsat sædkvalitet, udviklingsmæssige effekter, hudsygdomme, leversygdomme og ikke mindst forskellige kræfttyper (IEH, 1997; US-EPA, 2000; Fiedler et al., 2000). Til gengæld er der stor uenighed om størrelsen af disse effekter og sandsynligheden for deres indtræden, hvorfor de tilhørende omkostningsestimater for dioxinernes effekter har varieret en del i forskellige undersøgelser (CEC, 2000:36). Det er derfor meget vigtigt at få diskuteret det foreliggende vidensgrundlag for netop denne gruppe stoffer, hvis det skal være muligt at vurdere de samlede omkostninger ved affaldsbehandling.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error