1887

Uppsamling och hantering av farligt avfall vid småvarv i Norden

image of Uppsamling och hantering av farligt avfall vid småvarv i Norden

Småvarv som sysslar med underhåll och reparation av småbåtar använder miljöfarliga ämnen, genererar farligt avfall och kan släppa ut miljöskadliga ämnen. Projektet har kartlagt driftsmodeller, miljömedvetenhet, kunskaper och attityder i Nordnorge, på Åland och på Färöarna. Inga väsentliga skillnader upptäcktes mellan de tre regionerna och resultaten kan anses vara representativa för branschen i Norden. Det finns både goda och dåliga exempel, men generellt är förbättringspotentialen stor. Slutsatsen är att det finns en vilja att driva miljövänlig verksamhet, men detta leder i liten grad till praktiska handlingar och förbättringar. Kunskaperna om lagar och regler och om egenskaper hos produkterna som används är bristfälliga. Det finns i stort sett inga rutiner för utsläppsbegränsning, medan rutinerna för avfallshantering är mycket varierande. Både verksamhetsägare och myndigheter kan bidra till att höja standarden inom branschen. Det finns behov av lättfattlig information om regelverket. Ökat informationsutbyte och samarbete mellan större servicehamnar/varv och småvarv om praktiska lösningar är önskvärt. Etablering av enkla certifieringsordningar kan också bidra till att reducera miljöpåverkan. Viktigast är att småvarven inför uppsamlingssystem för fasta ämnen, för sortering och hantering av avfall och för rening av spolvatten.

Swedish

.

Rekommenderade åtgärder

Miljöskyddsmyndigheterna har endast i liten utsträckning följt upp småvarv. Många småvarv har långa traditioner och det visar sig att driften I liten grad har ändrats i takt med ny kunskap och nytt regelverk. Orsaken till detta är troligen att verksamhetsägarna i liten grad är medvetna om sitt eget ansvar för att sätta sig in i lagar och regler. En dialog med miljöskyddsmyndigheterna där ansvarsfördelningen preciseras skulle i många fall kunna resultera i förbättrade driftsrutiner. Uppföljningen av aktiviteterna som utförs av båtägare skulle i många fall kunna förbättras genom att medvetandegöra företagarna/ägarna till områden som utnyttjas till båtuppläggning och underhåll om ansvaret för förorenad mark. Förorenad mark är markägarnas problem och kostnaderna för sanering är vanligtvis höga.

Swedish Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error