1887

Uppsamling och hantering av farligt avfall vid småvarv i Norden

image of Uppsamling och hantering av farligt avfall vid småvarv i Norden

Småvarv som sysslar med underhåll och reparation av småbåtar använder miljöfarliga ämnen, genererar farligt avfall och kan släppa ut miljöskadliga ämnen. Projektet har kartlagt driftsmodeller, miljömedvetenhet, kunskaper och attityder i Nordnorge, på Åland och på Färöarna. Inga väsentliga skillnader upptäcktes mellan de tre regionerna och resultaten kan anses vara representativa för branschen i Norden. Det finns både goda och dåliga exempel, men generellt är förbättringspotentialen stor. Slutsatsen är att det finns en vilja att driva miljövänlig verksamhet, men detta leder i liten grad till praktiska handlingar och förbättringar. Kunskaperna om lagar och regler och om egenskaper hos produkterna som används är bristfälliga. Det finns i stort sett inga rutiner för utsläppsbegränsning, medan rutinerna för avfallshantering är mycket varierande. Både verksamhetsägare och myndigheter kan bidra till att höja standarden inom branschen. Det finns behov av lättfattlig information om regelverket. Ökat informationsutbyte och samarbete mellan större servicehamnar/varv och småvarv om praktiska lösningar är önskvärt. Etablering av enkla certifieringsordningar kan också bidra till att reducera miljöpåverkan. Viktigast är att småvarven inför uppsamlingssystem för fasta ämnen, för sortering och hantering av avfall och för rening av spolvatten.

Swedish Icelandic

.

Material och metoder

Valet av företag gjordes i samarbete med miljöskyddsmyndigheterna I Troms och Finnmark i Norge, samt miljöskyddsmyndigheterna på Färöarna och på Åland. Företagen var verksamheter som iljöskyddsmyndigheterna hade kännedom om via sin kontrollverksamhet, men som inte låg under regelmässiga kontroller eller tillsyn. Innan besöken genomfördes skickades skriftlig information ut elektroniskt och på papper till minst fem verksamheter i varje målområde.

Swedish Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error