1887

Uppsamling och hantering av farligt avfall vid småvarv i Norden

image of Uppsamling och hantering av farligt avfall vid småvarv i Norden

Småvarv som sysslar med underhåll och reparation av småbåtar använder miljöfarliga ämnen, genererar farligt avfall och kan släppa ut miljöskadliga ämnen. Projektet har kartlagt driftsmodeller, miljömedvetenhet, kunskaper och attityder i Nordnorge, på Åland och på Färöarna. Inga väsentliga skillnader upptäcktes mellan de tre regionerna och resultaten kan anses vara representativa för branschen i Norden. Det finns både goda och dåliga exempel, men generellt är förbättringspotentialen stor. Slutsatsen är att det finns en vilja att driva miljövänlig verksamhet, men detta leder i liten grad till praktiska handlingar och förbättringar. Kunskaperna om lagar och regler och om egenskaper hos produkterna som används är bristfälliga. Det finns i stort sett inga rutiner för utsläppsbegränsning, medan rutinerna för avfallshantering är mycket varierande. Både verksamhetsägare och myndigheter kan bidra till att höja standarden inom branschen. Det finns behov av lättfattlig information om regelverket. Ökat informationsutbyte och samarbete mellan större servicehamnar/varv och småvarv om praktiska lösningar är önskvärt. Etablering av enkla certifieringsordningar kan också bidra till att reducera miljöpåverkan. Viktigast är att småvarven inför uppsamlingssystem för fasta ämnen, för sortering och hantering av avfall och för rening av spolvatten.

Swedish

.

Förord

Det är väl känt att skeppsvarv bidrar till att förorena den marina miljön. Under senare år har nationella miljöskyddsmyndigheter satt ett ökat focus på skeppsvarv, men har först och främst haft kapacitet till att följa upp varv av en särskild storlek. Hur och i hur stor grad varven har följts upp har dessutom varierat betydligt mellan de nordiska länderna. Gemensamt för dessa länder är att det finns en rad mindre varv längs kusten där man utför underhåll av båtar. Många av varven drivs som enmansföretag, medan andra sysselsätter mellan tre och tio anställda. Många drivs också som sidoverksamheter vid sidan av annat arbete. Dessa varv tillhandahåller i huvudsak sina tjänster till de minsta fartygen i kustfiskeflottan samt till fritidsbåtar.

Swedish Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error