1887

Transport and fate of polybrominated diphenyl ethers in the Baltic and Arctic regions

image of Transport and fate of polybrominated diphenyl ethers in the Baltic and Arctic regions

In the last decades, concern has been raised regarding the use of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) due to its increased environmental occurrence and its possible toxicological impact in humans and wildlife. As a result, two of the commercial PBDE products have recently been banned within the EU, while the use of the third product (DecaBDE) is still approved. A dynamic, fugacity-based, regional multimedia fate and transport model (POPCYCLING-Baltic) has been used to assess the historical behaviour and the potential future fate of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), exemplifying different emission scenarios following the introduction of restricting measures. The past, current and future consumption and emission of PBDEs were estimated, and the environmental fate of individual compounds was modelled. The possible impact on the Arctic region is also discussed. Uncertainties in the estimates and data gaps were identified.

English

.

Sammanfattning (in Swedish)

I föreliggande projekt har en dynamisk, fugacitets-baserad, regional multimediamodell (POPCYCLING-Baltic) använts i syfte att uppnå en ökad förståelse för historiska koncentrationsmönster, såväl som den troliga framtida utvecklingen av koncentrationer i olika media av polybromerade difenyletrar (PBDE) i Östersjöregionen, som resultat av olika åtgärder för att begränsa användningen och spridningen av dessa kemikalier. Resultaten exemplifieras med tre huvudsakliga kongener, PBDE 47, 99 samt 209. Historiska utsläpp för den europeiska regionen uppskattades med hjälp av en BNP-baserad metod, utgående ifrån globala uppskattningar om konsumtion, vilka anses vara tillförlitliga. Emissionsuppskattningarna för Europa är dock ytterst osäkra, vilket har sin huvudsakliga grund i bristen på information om Europas andel av den globala PBDE-konsumtionen i ett historiskt perspektiv. Luft antogs vara den primära utsläppsrecipienten, ett antagande som kan ifrågasättas, med tanke på de nya studier som påvisat förekomst av PBDE i både lak- och grundvatten. De koncentrationer som observeras i större akvatiska miljöer (t ex Östersjön), är dock troligen starkt påverkade av atmosfärisk deposition. Detta antagande baseras på en nyligen utförd studie som indikerar att PBDE som släpps ut till vatten sannolikt stannar i den absoluta närheten till källan, p g a deras starka benägenhet att fördelas till partiklar och deponeras till sediment (Sternbeck et al., 2003). En annan nyligen utförd studie påvisade höga halter i mark, vilket indikerar att atmosfären är viktig som recipient och transportmedium (Hassanin et al., 2004).

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error