1887

Tillsyn av RoHS-direktivet

Ett nordiskt samarbetsprosjekt

image of Tillsyn av RoHS-direktivet

Elektriska och elektroniska produkter som sätts ut på EU-marknaden efter den 1 juli 2006 omfattas av ett förbud om innehåll av tungmetallerna bly, kvicksilver, kadmium och krom(IV) samt flamskyddsmedlen PBB och PBDE i RoHS-direktivet. Under hösten 2007 genomförde Sverige, Norge, Finland och Danmark samarbetsprojekt där företag som tillverkar och/eller importerar EE-produkter inspekterades. Totalt besöktes 62 företag och ytterligare 33 företag inspekterades per brev. Myndigheterna har även analyserat 208 EE-produkter från marknaden. Företagens kunskap om RoHS-direktivet var god. Av de analyserade produkterna var det knappt 20 procent som inte uppfyllde RoHS-direktivet trots att importörerna hade fått dokumentation från tillverkaren att produkten var RoHS-kompatibel. Detta projekt visar hur viktigt det är för myndigheten att utföra analyser och inte bara lita på företagens dokumentation.

Swedish

.

Regler

Den 1 juli 2006 trädde direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS, 2002/95/EG) i kraft. Direktivet innebär att EE produkter inte får innehålla homogena material med bly, krom, kvicksilver, polybromerade bifenyler (PBB) eller polybromerade difenyletrar (PBDE) i halter som överstiger 1000 ppm eller kadmium i halter som överstiger 100 ppm. RoHSdirektivet omfattar nya produkter som tillverkas eller släpps ut på EU marknaden och ingår i de produktkategorier som tas upp i WEEEdirektivet. Med nya produkter avses varje enskild elektrisk och elektronisk produkt som för första gången släpps ut på marknaden i ett medlemsland i EU. Direktivet omfattar alltså både nytillverkning av produkter som redan finns på marknaden och produkter som tidigare inte funnits på marknaden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error