1887

Tillsyn av RoHS-direktivet

Ett nordiskt samarbetsprosjekt

image of Tillsyn av RoHS-direktivet

Elektriska och elektroniska produkter som sätts ut på EU-marknaden efter den 1 juli 2006 omfattas av ett förbud om innehåll av tungmetallerna bly, kvicksilver, kadmium och krom(IV) samt flamskyddsmedlen PBB och PBDE i RoHS-direktivet. Under hösten 2007 genomförde Sverige, Norge, Finland och Danmark samarbetsprojekt där företag som tillverkar och/eller importerar EE-produkter inspekterades. Totalt besöktes 62 företag och ytterligare 33 företag inspekterades per brev. Myndigheterna har även analyserat 208 EE-produkter från marknaden. Företagens kunskap om RoHS-direktivet var god. Av de analyserade produkterna var det knappt 20 procent som inte uppfyllde RoHS-direktivet trots att importörerna hade fått dokumentation från tillverkaren att produkten var RoHS-kompatibel. Detta projekt visar hur viktigt det är för myndigheten att utföra analyser och inte bara lita på företagens dokumentation.

Swedish

.

Översyn av RoHS-direktivet

Det pågår för närvarande en revidering av RoHS-direktivet där bl.a. omfattning av ytterligare produktgrupper och omfattning av ytterligare ämnen/ämnesgrupper diskuteras. Kommissionen har uppdragit åt tyska Ökoinstitutet att utreda vilka ämnen som är relevanta att innesluta i direktivet. Brittiska ERA Technology har utrett förutsättningarna och konsekvenserna av att lyfta in medicinteknisk utrustning och övervaknings- och kontrollinstrument i RoHS-direktivets omfattning. Bland de ämnen som har föreslagits kan nämnas flamskyddsmedlet HBCDD och ftalaten DEHP. Kommissionen kommer under hösten 2008 att lämna sitt förslag till revidering av RoHS, sedan vidtar den politiska beslutsprocessen i Rådet och Parlamentet. Revideringen av direktivet beräknas bli klar under 2010.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error