1887

Tillsyn av RoHS-direktivet

Ett nordiskt samarbetsprosjekt

image of Tillsyn av RoHS-direktivet

Elektriska och elektroniska produkter som sätts ut på EU-marknaden efter den 1 juli 2006 omfattas av ett förbud om innehåll av tungmetallerna bly, kvicksilver, kadmium och krom(IV) samt flamskyddsmedlen PBB och PBDE i RoHS-direktivet. Under hösten 2007 genomförde Sverige, Norge, Finland och Danmark samarbetsprojekt där företag som tillverkar och/eller importerar EE-produkter inspekterades. Totalt besöktes 62 företag och ytterligare 33 företag inspekterades per brev. Myndigheterna har även analyserat 208 EE-produkter från marknaden. Företagens kunskap om RoHS-direktivet var god. Av de analyserade produkterna var det knappt 20 procent som inte uppfyllde RoHS-direktivet trots att importörerna hade fått dokumentation från tillverkaren att produkten var RoHS-kompatibel. Detta projekt visar hur viktigt det är för myndigheten att utföra analyser och inte bara lita på företagens dokumentation.

Swedish

.

Diskussion och slutsatser

I projektet har vi noterat att RoHS direktivet är välkändt hos företag som importerar EE-produkter. Hos många företag ligger ansvaret på att produkterna uppfyller RoHS-direktivet hos ledningsgruppen, och inte hos någon miljö- eller kvalitetsavdelning som är vanligt för kemiska produkter. Detta gör att frågor kring RoHS och säkerställandet av RoHS kompatibilitet ofta prioriteras inom företagen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error