1887

Tillsyn av RoHS-direktivet

Ett nordiskt samarbetsprosjekt

image of Tillsyn av RoHS-direktivet

Elektriska och elektroniska produkter som sätts ut på EU-marknaden efter den 1 juli 2006 omfattas av ett förbud om innehåll av tungmetallerna bly, kvicksilver, kadmium och krom(IV) samt flamskyddsmedlen PBB och PBDE i RoHS-direktivet. Under hösten 2007 genomförde Sverige, Norge, Finland och Danmark samarbetsprojekt där företag som tillverkar och/eller importerar EE-produkter inspekterades. Totalt besöktes 62 företag och ytterligare 33 företag inspekterades per brev. Myndigheterna har även analyserat 208 EE-produkter från marknaden. Företagens kunskap om RoHS-direktivet var god. Av de analyserade produkterna var det knappt 20 procent som inte uppfyllde RoHS-direktivet trots att importörerna hade fått dokumentation från tillverkaren att produkten var RoHS-kompatibel. Detta projekt visar hur viktigt det är för myndigheten att utföra analyser och inte bara lita på företagens dokumentation.

Swedish

.

Analyser

Förbuden i RoHS-direktivet gäller för homogena material så produkten måste demonteras och alla homogena material separeras före analyserna. I dagsläget finns ingen framtagen standardiserad testmetod för provtagning, upparbetning eller analysutförande som visar hur man ska jobba för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven i direktivet. Medlemsländerna har dock tagit fram ett vägledningsdokument som en hjälp till industrin och tillsynsmyndigheter om hur man kan jobba för att säkerställa att en produkt är RoHS kompatibel (RoHS Enforcement Guidance Document).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error