Stadsnära landskap - en resurs i samhällsplaneringen

Projektet Stad och Land inleddes under 2007 med målsättningen att visa på hur jord- och skogsbruk samt rekreationsintressen kan samordnas i det stadsnära landskapet. Denna rapport introducerar projektet och presenterar rekommendationer för framtida samhällsplanering av stadsnära områden. Projektet visar att de stadsnära landskapen är en outnyttjad resurs inom nordisk planering, trots att närheten till landsbygden är en viktig del av idén om den nordiska staden. I rapporten argumenteras för att en samhällsplanering av stadsnära landskap bör utarbetas som ett separat tema, vid sidan om stads- och landsbygdsplanering. Den Europeiska Landskapskonventionen ger stöd för en sådan planering. Ett ökat medborgardeltagande, en stärkt regionplanering samt en genomarbetad informationsinsamling kan även förbättra planeringen av dessa områden. En mer aktiv samhällsplanering behövs dessutom för att hantera de konflikter som kännetecknar stadsnära landskap, inte minst beträffande bevarandet av värdefull jordbruksmark, samt för att försvara utbudet av lättillgänglig allemansrättslig mark i stadens närhet.

Swedish