1887

Stadsnära landskap - en resurs i samhällsplaneringen

image of Stadsnära landskap - en resurs i samhällsplaneringen

Projektet Stad och Land inleddes under 2007 med målsättningen att visa på hur jord- och skogsbruk samt rekreationsintressen kan samordnas i det stadsnära landskapet. Denna rapport introducerar projektet och presenterar rekommendationer för framtida samhällsplanering av stadsnära områden. Projektet visar att de stadsnära landskapen är en outnyttjad resurs inom nordisk planering, trots att närheten till landsbygden är en viktig del av idén om den nordiska staden. I rapporten argumenteras för att en samhällsplanering av stadsnära landskap bör utarbetas som ett separat tema, vid sidan om stads- och landsbygdsplanering. Den Europeiska Landskapskonventionen ger stöd för en sådan planering. Ett ökat medborgardeltagande, en stärkt regionplanering samt en genomarbetad informationsinsamling kan även förbättra planeringen av dessa områden. En mer aktiv samhällsplanering behövs dessutom för att hantera de konflikter som kännetecknar stadsnära landskap, inte minst beträffande bevarandet av värdefull jordbruksmark, samt för att försvara utbudet av lättillgänglig allemansrättslig mark i stadens närhet.

Swedish

.

Summary (in English)

In recent years new interpretations of the fringe have emerged that could generate a different landscape at the city edge in the near future. For instance, the potential for a multifunctional landscape at the urban fringe has been emphasised. Multifunctionality in this instance is understood as a use of the land that allows ecological, economic, historical, sociocultural and aesthetical functions to coexist. The city edge has also been identified as an arena where the urban population can gain an understanding of the conditions for agriculture and forestry. The point of departure for such development is favourable in the Nordic countries, which are characterised by small cities with a fairly close relationship between city and country. Furthermore, similarities in regards to the planning legislations (as well as social welfare systems, climate, etc), facilitate fruitful comparisons between the Nordic countries; it is our belief that we can learn from each others experiences and previous research, as well as from an analysis of the differences in planning legislations etc, in order to improve the current situation.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error