1887

Söfnun og meðhöndlun spilliefna í litlum slippum á Norðurlöndum

image of Söfnun og meðhöndlun spilliefna í litlum slippum á Norðurlöndum

Á litlum slippstöðvum, sem annast viðhald og viðgerðir á smábátum, eru notuð mengandi efni sem mynda hættulegan úrgang og geta losað mengandi efni út í umhverfið. Verkefnið kortlagði rekstrarhætti, umhverfisvitund, þekkingu og viðhorf í Norður-Noregi, á Álandseyjum og í Færeyjum. Enginn áberandi munur var á milli þessara svæða og því má ætla að niðurstöðurnar eigi einnig við um slíka starfsemi annars staðar á Norðurlöndum. Þar voru viðhafðir í senn góðir starfshættir og annað sem mætti betur fara en almennt virtust góðar forsendur til úrbóta. Menn létu almennt í ljós óskir um umhverfisvænni rekstrarhætti en minna er um að því sé fylgt eftir. Víða skorti þekkingu á lögum og reglugerðum og eiginleikum þeirra efna sem notuð eru. Starfshættir sem takmarka losun tíðkast nánast ekki og afar mismunandi er staðið að meðhöndlun úrgangs. Eigendur slippstöðva og stjórnvöld geta stuðlað að bættu ástandi í atvinnugreininni. Þörf er á auðskiljanlegum upplýsingum um lög og reglur. Þá er æskilegt að auka fræðslu og koma á samstarfi stærri þjónustuhafna, slippstöðva og lítilla slippa um raunhæfar úrlausnir. Einföld vottunarkerfi geta einnig orðið hvatning til að draga úr mengun. Mestu máli skiptir að litlu slippstöðvarnar komi sér upp söfnunarkerfi fyrir fastan úrgang, fyrir flokkun og meðhöndlun úrgangs og hreinsun frárennslis.

Icelandic

.

Lög og reglugerðir

Alls staðar á Norðurlöndum eru innlend lög og reglugerðir sem öll atvinnufyrirtæki verða að virða. Auk þess gilda almennar EB-gerðir, sem einnig eru teknar upp í EFTA/ESS-ríkjum á Norðurlöndum. Gerðirnar eru innleiddar í löggjöf landanna, m.a. með reglugerðum. Í reglugerðunum er greint frá markmiðum sem ESB hefur sett en síðan er það í höndum hvers ríkis hvernig það nær því markmiði. Norðmenn og Íslendingar eru aðilar að EES-samningnum og eru því skuldbundnir þeim gerðum, þ.e. tilskipunum og reglugerðum, sem honum fylgja. Álendingar eru skuldbundnir EB-gerðum en Færeyingar standa utan við Evrópska efnahagssvæðið. EB-gerðir ráða almennum markmiðum umhverfisstjórnunar en hverju ríki er í mörgum tilvikum frjálst að setja strangari reglur en þar er kveðið á um. Hvorki Norðmenn, Álendingar né Færeyingar hafa sett strangari reglur varðandi mengunarvarnir en kveðið er á um í EB-gerðum

Icelandic Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error