1887

Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

image of Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

Avloppsslam innehåller alla nödvändiga näringsämnen för trädtillväxt och skulle kunna vara ett värdefullt gödselmedel för ökad tillväxt i produktionsbarrskogar i de nordiska länderna. Det skulle möjliggöra en ökning av tillgången på förnyelsebar skogsråvara för industriell förädling och för ersättning av fossila bränslen med trädbiomassabaserade energikällor, och därmed även vara av stor ekonomisk betydelse i denna region av Europa, där skogssektorn svarar för en avsevärd del av samhällsekonomin. En användning av slam som skogsgödsel skulle även minska samhällets kostnader för slamdeponering och förbränning. Andra positiva effekter skulle vara minskad växthuseffekt via ökad kolackumulering i skogsekosystemen, via minskade metanutsläpp från slamdeponier och via minskade nettoutsläpp av koldioxid vid energiframställning, samt ökad återanvändning av näringsämnen från avloppsslam. I denna rapport redovisas en genomgång av forskningsresultat beträffande tillväxt- och miljöeffekter från slamgödsling av barrskog i de nordiska länderna och Nordamerika. Slutsatserna är att det är möjligt att utforma metoder för skogsgödsling med avloppsslam i praktisk skala, som är miljömässigt acceptabla och som kan ge betydande trädtillväxtökningar. Ytterligare resultat krävs dock från pågående forskning, innan gödsling kan introduceras i stor skala.

English

.

Introduction

The typical and traditional management practice during a rotation period in Nordic conifer production forests, dominated by Scots pine and Norway spruce, includes natural or artificial regeneration of indigenous conifers, followed by several selective thinnings and a final felling. The rotation period is long (70-120 years), and the trees are so far mainly harvested as saw timber and pulpwood. Swedish production forest area is about 23 million hectares and the annual cut is more than 80 million cubic meters of wood. Forests cover up to more than 50% of the land area in the Nordic countries, and the forest area per inhabitant is about 40000 m2 in Finland, compared to, e.g., 1000 m2 in Germany. The forest sector is of great economic importance, accounting for an annual export surplus of about 10 billion € in Sweden, which is much more than any other sector. In rural areas, especially in the north, the forests are the most important raw material resources for employment and economy.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error