1887

Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

image of Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

Avloppsslam innehåller alla nödvändiga näringsämnen för trädtillväxt och skulle kunna vara ett värdefullt gödselmedel för ökad tillväxt i produktionsbarrskogar i de nordiska länderna. Det skulle möjliggöra en ökning av tillgången på förnyelsebar skogsråvara för industriell förädling och för ersättning av fossila bränslen med trädbiomassabaserade energikällor, och därmed även vara av stor ekonomisk betydelse i denna region av Europa, där skogssektorn svarar för en avsevärd del av samhällsekonomin. En användning av slam som skogsgödsel skulle även minska samhällets kostnader för slamdeponering och förbränning. Andra positiva effekter skulle vara minskad växthuseffekt via ökad kolackumulering i skogsekosystemen, via minskade metanutsläpp från slamdeponier och via minskade nettoutsläpp av koldioxid vid energiframställning, samt ökad återanvändning av näringsämnen från avloppsslam. I denna rapport redovisas en genomgång av forskningsresultat beträffande tillväxt- och miljöeffekter från slamgödsling av barrskog i de nordiska länderna och Nordamerika. Slutsatserna är att det är möjligt att utforma metoder för skogsgödsling med avloppsslam i praktisk skala, som är miljömässigt acceptabla och som kan ge betydande trädtillväxtökningar. Ytterligare resultat krävs dock från pågående forskning, innan gödsling kan introduceras i stor skala.

English

.

Hygienic effects

Human pathogens, that may be found in sewage sludge, are of the three categories bacteria, viruses and parasites (protozoa and helminths) (Sorber and Moore 1987). Levels and types of sludge pathogens depend on population health status and sludge treatment. Pathogens are reduced during sludge treatment by e.g. high temperature and pH, drying and long time storage. Pathogen survival after sludge application varies a lot and is influenced mainly by soil temperature, moisture, pH and occurrence of antagonistic indigenous micro organisms (Edmonds 1976; Yaeger and Ward 1981). Several researchers conclude that land application of properly digested sewage sludge is not associated with a health risk for humans. (Munger 1983; Kowal 1985).

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error