1887

Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

image of Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

Avloppsslam innehåller alla nödvändiga näringsämnen för trädtillväxt och skulle kunna vara ett värdefullt gödselmedel för ökad tillväxt i produktionsbarrskogar i de nordiska länderna. Det skulle möjliggöra en ökning av tillgången på förnyelsebar skogsråvara för industriell förädling och för ersättning av fossila bränslen med trädbiomassabaserade energikällor, och därmed även vara av stor ekonomisk betydelse i denna region av Europa, där skogssektorn svarar för en avsevärd del av samhällsekonomin. En användning av slam som skogsgödsel skulle även minska samhällets kostnader för slamdeponering och förbränning. Andra positiva effekter skulle vara minskad växthuseffekt via ökad kolackumulering i skogsekosystemen, via minskade metanutsläpp från slamdeponier och via minskade nettoutsläpp av koldioxid vid energiframställning, samt ökad återanvändning av näringsämnen från avloppsslam. I denna rapport redovisas en genomgång av forskningsresultat beträffande tillväxt- och miljöeffekter från slamgödsling av barrskog i de nordiska länderna och Nordamerika. Slutsatserna är att det är möjligt att utforma metoder för skogsgödsling med avloppsslam i praktisk skala, som är miljömässigt acceptabla och som kan ge betydande trädtillväxtökningar. Ytterligare resultat krävs dock från pågående forskning, innan gödsling kan introduceras i stor skala.

English

.

Conifer forest sewage sludge fertilization experiments

In central Sweden, a fertilization experiment was established 1976 in a 50 year old stand of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on a sandy sediment soil (haplic podzol) (Bramryd 2001). Two aerobically treated municipal sludge types with dry matter content of 4 (196 kg NH4 +-N/ha, totally 898 kg N/ha) and 20% (58 kg NH4 +-N/ha, totally 864 kg N/ha), respectively, were used. Application rate was 20 tons dw/ha and nitrogen content about 4%. The effects on tree growth, uptake of nutrients and heavy metals in needles and lingonberry leaves and content of C, N and heavy metals in the humus layer and the mineral soil down to 50 cm, were investigated during a period of 11 years.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error