1887

Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

image of Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

Avloppsslam innehåller alla nödvändiga näringsämnen för trädtillväxt och skulle kunna vara ett värdefullt gödselmedel för ökad tillväxt i produktionsbarrskogar i de nordiska länderna. Det skulle möjliggöra en ökning av tillgången på förnyelsebar skogsråvara för industriell förädling och för ersättning av fossila bränslen med trädbiomassabaserade energikällor, och därmed även vara av stor ekonomisk betydelse i denna region av Europa, där skogssektorn svarar för en avsevärd del av samhällsekonomin. En användning av slam som skogsgödsel skulle även minska samhällets kostnader för slamdeponering och förbränning. Andra positiva effekter skulle vara minskad växthuseffekt via ökad kolackumulering i skogsekosystemen, via minskade metanutsläpp från slamdeponier och via minskade nettoutsläpp av koldioxid vid energiframställning, samt ökad återanvändning av näringsämnen från avloppsslam. I denna rapport redovisas en genomgång av forskningsresultat beträffande tillväxt- och miljöeffekter från slamgödsling av barrskog i de nordiska länderna och Nordamerika. Slutsatserna är att det är möjligt att utforma metoder för skogsgödsling med avloppsslam i praktisk skala, som är miljömässigt acceptabla och som kan ge betydande trädtillväxtökningar. Ytterligare resultat krävs dock från pågående forskning, innan gödsling kan introduceras i stor skala.

English

.

Conclusions

In a risk assessment of forest fertilization with sewage sludge, made by Munger (1983), and reviewed by Seattle King County Health Department, Washington State Department of Social & Health Services, University of Washington College of Forest Resources and University of Texas, it was concluded that: ” Picking or eating of wild berries on a seasonal basis will not be limited as a result of sludge application. Occasional consumption of mushrooms from a sludge-amended site, should result in no increased risk. However, daily ingestion is not recommended. Hunting and eating game animals, which have grazed on sludge-amended forests, should cause no observable increased health risks. However, heavy metals are accumulated in animal liver and kidneys while PCB’s are concentrated in fatty tissues, not to be consumed daily. Normal play or recreational activities on a sludge-applied area after the one-year period of restricted access should result in no increased risk. Children and other persons with a propensity for eating dirt (pica), however, could be at risk on a sludge application site and should be supervised after site access is allowed. Any risk would depend on regularly (daily consumption) of sludge-soil by the most sensitive individual.”

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error