1887

PCB i bygg – ut av kretsløpet

image of PCB i bygg – ut av kretsløpet

Denna rapport utgör den andra delen av ett nordiskt projekt med syfte att ge en lägesbeskrivning av hanteringen av bygg- och rivningsavfall och hälso- och miljöskadliga ämnen i bygg. Syftet har även varit attt identifiera gemensamma utmaningar samt utbyte av kunskap och erfarenheter länderna emellan. Resultaten ska vara praktiskt användbara för byggsektorn i de nordiska länderna. Projektets första del utgörs av rapporten Bygg- och rivningsavfall i Norden, Tema Nord 2007:515. PCB i byggnader är ett problem i alla länder, dock i något varierande omfattning och typ av förekomst. PCB användes i en rad material och tekniska installationer i byggnader från 1950-talet fram till 1980. Många av dessa byggnader eller installationer är i dag mogna för rivning eller utbyte. Arbetet med PCB-problematiken är av varierande karaktär i de olika nordiska länderna. Rapporten innehåller ett antal förslag till myndigheter och byggnäringen i de nordiska länderna beträffande det fortsatta arbetet med PCB i bygg.

Swedish

.

Status for PCB i bygninger i Norden

PCB ble benyttet i en rekke materialer og tekniske installasjoner i bygninger omtrent fra 1950-tallet frem til 1980. Størst omfang av bruk har vært på 1960 og -70 tallet. Bruksformål og omfang har vært forskjellig i de nordiske land. I Tabell 1 er det gitt en oversikt over kjente forekomster av PCB i bygninger i de ulike land.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error