1887

PCB i bygg – ut av kretsløpet

image of PCB i bygg – ut av kretsløpet

Denna rapport utgör den andra delen av ett nordiskt projekt med syfte att ge en lägesbeskrivning av hanteringen av bygg- och rivningsavfall och hälso- och miljöskadliga ämnen i bygg. Syftet har även varit attt identifiera gemensamma utmaningar samt utbyte av kunskap och erfarenheter länderna emellan. Resultaten ska vara praktiskt användbara för byggsektorn i de nordiska länderna. Projektets första del utgörs av rapporten Bygg- och rivningsavfall i Norden, Tema Nord 2007:515. PCB i byggnader är ett problem i alla länder, dock i något varierande omfattning och typ av förekomst. PCB användes i en rad material och tekniska installationer i byggnader från 1950-talet fram till 1980. Många av dessa byggnader eller installationer är i dag mogna för rivning eller utbyte. Arbetet med PCB-problematiken är av varierande karaktär i de olika nordiska länderna. Rapporten innehåller ett antal förslag till myndigheter och byggnäringen i de nordiska länderna beträffande det fortsatta arbetet med PCB i bygg.

Swedish

.

Förslag

En av de viktigaste slutsatserna är att de nordiska länderna, främst då Norge och Sverige, har kommit långt i arbetet med att hantera PCB i byggnader och kan lämna väsentliga bidrag till det europeiska arbetet. I resten av Europa förefaller diskussionen att ännu inte ha kommit igång. De nordiska länderna skulle kunna bidra till att man inom EU ökar engageamanget beträffande PCB. En viktig förutsättning för detta är att de nordiska länderna har utvecklat ett samsyn på hanteringen av PCB i byggnader.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error