1887

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden

image of Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden

Småslipper, som driver med vedlikehold og reparasjon av små båter, bruker miljøfarlige stoffer, genererer farlig avfall og kan slippe ut miljøfarlige stoffer. Prosjektet har kartlagt driftsmodeller, miljøbevissthet, kunnskaper og holdinger i Nord-Norge, på Åland og på Færøyene. Det ble ikke avdekket vesentlige forskjeller mellom de tre regionene, og resultatene anses for å være representative for bransjen i Norden. Det finnes både gode og dårlige eksempler, men generelt er forbedringspotensialet stort. Konklusjonen er at ønsket om å drive miljøvennlig er tilstede, men fører i liten grad til handlinger og forbedringer. Kunnskapen om lover og regler, og om egenskapene til produktene som brukes, er mangelfulle. Rutiner for utslippsbegrensning er stort sett fraværende, mens rutinene for håndtering av avfall er meget varierende. Både bedriftseiere og myndigheter kan bidra til å heve standarden i bransjen. Det er behov for forenklet informasjon om regelverket. Økt kunnskapsutveksling og samarbeid mellom større servicehavner/slipper og småslipper om praktiske løsninger er ønskelig. Etablering av enkle sertifiseringsordninger kan også bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Viktigst er at småslippene sørger for å få på plass oppsamlingssystemer for fast stoff, for sortering av håndtering av avfall og for rensing av spylevann.

Norwegian

.

Sammendrag

Det er velkjent at skipsverft bidrar med forurensning til det marine miljø. Skipsverft av en viss størrelse har i de senere år i ulik grad blitt fulgt opp med kontroller og pålegg av miljøvernmyndigheter i de nordiske landene. Mindre skipsverft, eller såkalte småslipper som vanligvis har fra 1–5 ansatte, har i liten grad blitt fulgt opp, og det er derfor knyttet usikkerhet til driftsformer og miljøbevissthet ved slike små bedrifter. Prosjektet som rapporteres her ble derfor initiert på initiativ fra lokale miljømyndigheter i Finnmark (Norge), Færøyene og Åland for å skaffe til veie informasjon om driftsmodeller, eksisterende kunnskap om og holdninger til bruk av miljøfarlige stoffer i forbindelse med vedlikehold av båter på såkalte små slipper i tre nordiske regioner: Troms fylke i Norge, Færøyene og Åland. Målgruppen har vært verft/slipper med mindre enn 4–5 ansatte som driver med reparasjon og vedlikehold av båter. Kartleggingen har hovedsakelig foregått gjennom besøk på de bedrifter utvalgte i samarbeid mellom Akvaplan-niva og lokale miljøvernmyndigheter.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error