1887

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden

image of Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden

Småslipper, som driver med vedlikehold og reparasjon av små båter, bruker miljøfarlige stoffer, genererer farlig avfall og kan slippe ut miljøfarlige stoffer. Prosjektet har kartlagt driftsmodeller, miljøbevissthet, kunnskaper og holdinger i Nord-Norge, på Åland og på Færøyene. Det ble ikke avdekket vesentlige forskjeller mellom de tre regionene, og resultatene anses for å være representative for bransjen i Norden. Det finnes både gode og dårlige eksempler, men generelt er forbedringspotensialet stort. Konklusjonen er at ønsket om å drive miljøvennlig er tilstede, men fører i liten grad til handlinger og forbedringer. Kunnskapen om lover og regler, og om egenskapene til produktene som brukes, er mangelfulle. Rutiner for utslippsbegrensning er stort sett fraværende, mens rutinene for håndtering av avfall er meget varierende. Både bedriftseiere og myndigheter kan bidra til å heve standarden i bransjen. Det er behov for forenklet informasjon om regelverket. Økt kunnskapsutveksling og samarbeid mellom større servicehavner/slipper og småslipper om praktiske løsninger er ønskelig. Etablering av enkle sertifiseringsordninger kan også bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Viktigst er at småslippene sørger for å få på plass oppsamlingssystemer for fast stoff, for sortering av håndtering av avfall og for rensing av spylevann.

Norwegian

.

Materiale og metoder

Valg av bedrifter ble gjennomført i samarbeid med miljøvernmyndigheter i Troms og Finnmark i Norge, samt miljøvernmyndigheter på Færøyene og på Åland. Bedriftene var virksomheter som miljøvernmyndighetene hadde kjennskap til via sin kontrollvirksomhet, men som ikke var underlagt regelmessige kontroller eller tilsyn. I forkant av besøkene ble skriftlig informasjon sendt elektronisk og på papir ut til minst fem virksomheter i hvert målområde. Ingen av de bedriftene vi sendte ut informasjon/forespørsel til svarte på henvendelsen, og det ble derfor gjennomført en ringerunde hvor samtlige av de aktuelle slipper ble kontaktet. Ved muntlig henvendelse fikk vi inn utfyllende informasjon, og fikk gjort nødvendige avtaler om å få besøke bedriftene. Av de bedriftene som så ut til å passe for vår undersøkelse, var det bare en bedrift som direkte avviste å samarbeide.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error