1887

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden

image of Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden

Småslipper, som driver med vedlikehold og reparasjon av små båter, bruker miljøfarlige stoffer, genererer farlig avfall og kan slippe ut miljøfarlige stoffer. Prosjektet har kartlagt driftsmodeller, miljøbevissthet, kunnskaper og holdinger i Nord-Norge, på Åland og på Færøyene. Det ble ikke avdekket vesentlige forskjeller mellom de tre regionene, og resultatene anses for å være representative for bransjen i Norden. Det finnes både gode og dårlige eksempler, men generelt er forbedringspotensialet stort. Konklusjonen er at ønsket om å drive miljøvennlig er tilstede, men fører i liten grad til handlinger og forbedringer. Kunnskapen om lover og regler, og om egenskapene til produktene som brukes, er mangelfulle. Rutiner for utslippsbegrensning er stort sett fraværende, mens rutinene for håndtering av avfall er meget varierende. Både bedriftseiere og myndigheter kan bidra til å heve standarden i bransjen. Det er behov for forenklet informasjon om regelverket. Økt kunnskapsutveksling og samarbeid mellom større servicehavner/slipper og småslipper om praktiske løsninger er ønskelig. Etablering av enkle sertifiseringsordninger kan også bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Viktigst er at småslippene sørger for å få på plass oppsamlingssystemer for fast stoff, for sortering av håndtering av avfall og for rensing av spylevann.

Norwegian

.

Gjeldende lover og regelverk

Hvert av de nordiske landene har egne lover og regelverk som store og små industribedrifter skal forholde seg til. Det finnes imidlertid også overordnede EU- og EØS-forskrifter som er gjeldende for de nordiske landene. Disse forskriftene beskriver endelige mål EU/EØS ønsker å oppnå, men det er opp til de enkelte land å finne en vei til målet. Norge er tilsluttet EØS, og må således følge direktiver fra dem, Åland må forholde seg til EUs direktiver, mens Færøyene står utenfor EU og er heller ikke omfattet av EØS. Selv om EU- og EØS direktiver styrer de overordnede prinsipper for miljøforvaltning står de enkelte land fritt til å fastsette strengere regler enn de som er fastsetter av dem. Verken Norge, Åland eller Færøyene har fastsatt strengere tiltak enn de EU/EØS-forskriftene bestemmer.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error