1887

Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Beteende vid köp och användning av elektronik, med en pilotstudie om nudging för hållbar konsumtion av mobiltelefoner bland ungdomar

image of Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Rapporten fokuserar på möjligheten att använda s.k. nudging för att öka hållbar konsumtion av elektronik: att utan tvång "puffa" konsumenter mot mer hållbara konsumtionsval. Det är många olika faktorer som spelar in när människor bestämmer sig för att agera eller inte agera hållbart i olika situationer. I rapporten kartläggs bl.a. med hjälp av en pilotstudie de viktigaste faktorerna som spelar in vid beslut om konsumtion av elektronik, och hur nudging kan användas för att öka hållbar konsumtion av elektronik. Projektet genomfördes i 2015 av en projektgrupp bestående av konsulter från Copenhagen Economics i Sverige och Danmark och i samarbete med Pelle Guldborg Hansen vid Roskilde Universitet. Projektledare var Amanda Stefansdotter. Nordiska Ministerådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion (HKP) finansierade och styrde projektet i samarbete med avfallsgruppen NAG.

Swedish

.

Teoretiska och praktiska insikter från beteende ekonomi för en mer hållbar elektronikkonsumtion

Det här kapitlet beskriver inledningsvis hur traditionella styrmedel för hållbar konsumtion utgår från att konsumenter fattar ekonomiskt rationella beslut. Till exempel bygger de på antaganden om att konsumenter väljer att maximera den egna (objektiva) välfärden, givet den informationen man har. I verkligheten uppstår olika beteendehinder som gör att människor ibland avviker från ett ekonomiskt rationellt beteende. Inom beteendeekonomi försöker man kartlägga och förstå dessa avvikelser och på så vis kunna förutspå hur konsumenter beter sig. Vi går i det här kapitlet igenom ett urval avvikelser som vi anser är relevanta för hållbar elektronikkonsumtion. Vi presenterar konceptet nudging som en möjlighet för beslutsfattare att påverka konsumenters beteenden i en hållbar riktning. En nudge beskrivs här som en medveten förändring av den valsituation som en konsument står inför, som syftar till att påverka konsumentens beteende på ett förutsägbart sätt. Vi ger en rad exempel på hur nudging används i praktiken, återigen med ett särskilt fokus på elektronikkonsumtion, och diskuterar de etiska dimensionerna av nudging. Slutligen diskuterar vi hur nudging förhåller sig till andra styrmedel.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error