1887

Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Beteende vid köp och användning av elektronik, med en pilotstudie om nudging för hållbar konsumtion av mobiltelefoner bland ungdomar

image of Nudging för hållbar konsumtion av elektronikprodukter

Rapporten fokuserar på möjligheten att använda s.k. nudging för att öka hållbar konsumtion av elektronik: att utan tvång "puffa" konsumenter mot mer hållbara konsumtionsval. Det är många olika faktorer som spelar in när människor bestämmer sig för att agera eller inte agera hållbart i olika situationer. I rapporten kartläggs bl.a. med hjälp av en pilotstudie de viktigaste faktorerna som spelar in vid beslut om konsumtion av elektronik, och hur nudging kan användas för att öka hållbar konsumtion av elektronik. Projektet genomfördes i 2015 av en projektgrupp bestående av konsulter från Copenhagen Economics i Sverige och Danmark och i samarbete med Pelle Guldborg Hansen vid Roskilde Universitet. Projektledare var Amanda Stefansdotter. Nordiska Ministerådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion (HKP) finansierade och styrde projektet i samarbete med avfallsgruppen NAG.

Swedish

.

Experiment av konsumtion av mobiltelefoner bland unga

I det här kapitlet gör vi en beteendekartläggning över ungas konsumtion av mobiltelefoner i syfte att identifiera oavsiktliga beteenden eller beteendehinder som hämmar hållbar konsumtion. Ett antal observationer talar för att så är fallet, och att det därmed finns utrymme för nudging. Till exempel noterar vi att relativt många ungdomar väljer att köpa en ny telefon när den gamla är trasig, utan att först undersöka om den istället skulle gå att reparera. Vi noterar också att unga när de köper en ny telefon ofta rutinmässigt går till den butik där de köpte sin gamla. En ytterligare intressant observation är att unga uppvisar en viss miljömedvetenhet och betalningsvilja för ”gröna” telefoner samt leasing-tjänster. Vi genomför i en pilotstudie två kontrollerade experiment som testar effekten av olika nudges på ungas konsumtionsbeslut. I det första experimentet undersöker vi hur nudging kan påverka beslutet att köpa en ny mobiltelefon när den gamla är trasig. Nudgen som undersöks är aktiv marknadsföring av två alternativa möjligheter: att reparera den gamla mobiltelefonen eller att köpa en begagnad telefon. I det andra experimentet undersöker vi hur nudging kan öka leasing och köp av “gröna” mobiltelefoner med hjälp av en decoy. De nudges vi provar riktas mot ett antal beteendehinder som kan uppstå i den valsituation som konsumenten står inför, såsom tillgänglighetsbias, psykologisk diskontering, sociala normer, förtroende och förlustaversion. Resultaten visar att nudging kan ha en betydande effekt på ungas konsumtion av mobiltelefoner. Nudging i det första experimentet bidrar till att öka andelen konsumenter som väljer att reparera sin gamla telefon eller köpa en begagnad telefon. I det andra experimentet har nudgen en positiv effekt på andelen som väljer leasing framför att köpa en ny telefon, men ökar inte signifikant andelen som väljer att köpa en “grön” mobil. Då detta är ett pilotexperiment ska resultaten tolkas med försiktighet, men visar ändå att området har potential för vidare forskning. Ett viktigt bidrag är också att visa på vilken metod som kan användas för att kartlägga konsumenters beteende, och utveckla och testa nudges.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error