1887

Nordsyn Study on Air-to-Water Heat Pumps in Humid Nordic Climate

image of Nordsyn Study on Air-to-Water Heat Pumps in Humid Nordic Climate

The study presented in this report has been performed for Nordsyn sponsored by the Nordic Council of Ministers. The aim of this study was to analyse if the information given on the energy labels of air-to-water heat pumps give consumers in Nordic countries sufficient information on energy performance. When comparing results from field measurements to declared values, it shows the declared values are usually better than the field data, especially in countries with humid climate. There could be several reasons for this deviation as non-optimal installations, bypass of control systems, old field data etc. The suspicion that the deviation is due to that the standard tests do not take humidity sufficiently into account could not be proved nor fully dismissed. Recommendations are given on how this could be further investigated, including field measurements in Nordic countries.

English

.

Sammanfattning

Studien som presenteras i denna rapport har utförts för Nordsyn och finansierats av Nordiska Ministerrådet. Syftet med denna studie var att analysera om informationen som ges på energimärkningsetiketterna för luft-vatten-värmepumpar ger konsumenterna tillräcklig information om energiprestanda. När resultat från fältmätningar jämförs med deklarerade värden, visar det att deklarerade värden ofta är bättre än fältvärden, särskilt i länder med fuktigt klimat. Det kan finnas flera anledningar till detta som icke optimala installationer, att kontrollsystem förbigås, att fältdata är äldre osv. Misstanken att skillnaden beror på att standardtestet inte hanterar fuktighet tillräckligt kan varken bevisas eller helt avvisas. Rekommendationer ges hur detta kan undersökas vidare och inkluderar fältmätningar i nordiska länder.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error