1887

Nordsyn Study on Air-to-Air Heat Pumps in Humid Nordic Climate

image of Nordsyn Study on Air-to-Air Heat Pumps in Humid Nordic Climate

This study was performed for Nordsyn sponsored by Nordic Council of Ministers. The aim was to analyse if the energy labels of air-to-air heat pumps give consumers in Nordic countries sufficient information on energy performance, since declared performance was suspected to be higher than in reality. Due to very few field measurements available, this suspicion could not be confirmed nor rejected. It was found that many heat pumps are declared for lower capacities compared to their intended use in the Nordic countries, to obtain a higher SCOP value on the energy label. Market surveillance tests show that it has become rarer that heat pumps defrost during the laboratory tests. Altogether the study shows that the current energy label does not give clear guidance to the consumer. Recommendations for field measurements as well as suggestions for standard and regulation developments are given.

English

.

Sammanfattning

Denna studie har utförts för Nordsyn finansierat av Nordiska Ministerrådet. Syftet var att analysera om informationen på energimärkningsetiketterna för luft-luft-värmepumpar ger konsumenter i nordiska länder tillräcklig information om energiprestanda. På grund av mycket få tillgängliga fältmätningar och flera möjliga anledningar till skillnader i uppmätta och deklarerade värden kunde misstanken, att fukt inte hanteras optimalt, varken konfirmeras eller förkastas. Studien visar att många värmepumpar deklareras för lägre kapacitet än deras verkliga kapacitet, för att få bättre SCOP-värde på energimärkningsetiketten. Marknadskontrolltest visar att det har blivit allt mer sällsynt att värmepumpar avfrostar under labbtest. Studien visar att energimärkningen inte ger tydlig guidning för konsumenterna och därför rekommenderas fältmätningar samt förbättringar av standarder och förordningar.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error