1887

Nordic Statistical Yearbook 2007

Nordisk statistisk årsbok 2007

image of Nordic Statistical Yearbook 2007

Please notice corrections have been made in the web version (see list of corrections). Nordic Statistical Yearbook 2007 is published for the 45th time. It is a reference book containing comprehensive and easily accessible statistics of various aspects of social life in the five Nordic countries, i.e. Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. In addition data are also presented on the selfgoverning regions, i.e. the Faroe Islands, Greenland and the Åland Islands. The aim of the yearbook is, as far as possible, to present comparable data on the Nordic countries. Additional tables on CDROM supplement the Nordic Statistical Yearbook. Observera att nätversionen innehåller korrigeringar (se rättelseblad). Nordisk statistisk årsbok utkommer nu för 45:e gången. Årsboken är en uppslagsbok, som avser vara en sammanfattande och överskådlig redovisning av statistik över samhällsförhållandena i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I många av tabellerna redovisas också uppgifter om de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med årsboken är att lägga fram sinsemellan jämförbara uppgifter om de nordiska länderna. Ytterligare tabeller finns på den CDROM som medföljer Nordisk statistisk årsbok 2007.

English

.

The Nordic countries

The Nordic countries are comprised of Denmark, the Faroe Islands, Greenland, Finland, Åland, Iceland, Norway and Sweden. The Faroe Islands and Greenland are both part of the Kingdom of Denmark, while Åland is part of the Republic of Finland. Like Denmark, Norway and Sweden are monarchies, while Iceland and Finland are republics. Irrespective of their form of government, all heads of state have relatively limited powers in the Nordic countries. All the countries have democratic constitutions, drawn up in the 19th century, all of which, except for the Norwegian constitution, have been amended several times.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error