Nordens natur – trender mot 2010

Exempel på nordiska bidrag till att nå det internationella 2010-målet för biodiversitet

Det internationella målet att sakta ner, och till och med hejda minskningen av biologisk mångfald före år 2010 ingår också i Nordiska ministerrådets miljöhandlingsprogram för åren 2009-2012. Det är redan nu klart att målet inte nås, trots att otaliga både stora och små insatser, som har främjat bevarandet och skyddet av den biologiska mångfalden har gjorts i de nordiska länderna. Under märkesåret 2010 firas FN:s internationella biodiversitetsår. Under året formuleras nya mål, och biologiska mångfaldens betydelse för naturen och människan lyfts fram. Arbetet för den biologiska mångfalden fortsätter - också efter år 2010. Projektet Nordens natur - trender mot 2010 presenterade nordiska exempel på succéer inom biodiversistesskyddet, samt hot mot bevarandet av biologiska mångfalden, och skyddsåtgärder, som inte har gett önskat resultat. Exemplen publicerades som elektroniska faktablad på projektets webbplatser på alla nordiska språk och på engelska. Faktabladen, samt en sammanfattning om biologiska mångfaldens utveckling och tillstånd i Norden har samlats i denna publikation, som utgör en del av Nordens bidrag till att nå 2010-målet och att öka kunskapen om den biologiska mångfaldens betydelse.

Swedish