1887

Nordens natur – trender mot 2010

Exempel på nordiska bidrag till att nå det internationella 2010-målet för biodiversitet

image of Nordens natur – trender mot 2010

Det internationella målet att sakta ner, och till och med hejda minskningen av biologisk mångfald före år 2010 ingår också i Nordiska ministerrådets miljöhandlingsprogram för åren 2009-2012. Det är redan nu klart att målet inte nås, trots att otaliga både stora och små insatser, som har främjat bevarandet och skyddet av den biologiska mångfalden har gjorts i de nordiska länderna. Under märkesåret 2010 firas FN:s internationella biodiversitetsår. Under året formuleras nya mål, och biologiska mångfaldens betydelse för naturen och människan lyfts fram. Arbetet för den biologiska mångfalden fortsätter - också efter år 2010. Projektet Nordens natur - trender mot 2010 presenterade nordiska exempel på succéer inom biodiversistesskyddet, samt hot mot bevarandet av biologiska mångfalden, och skyddsåtgärder, som inte har gett önskat resultat. Exemplen publicerades som elektroniska faktablad på projektets webbplatser på alla nordiska språk och på engelska. Faktabladen, samt en sammanfattning om biologiska mångfaldens utveckling och tillstånd i Norden har samlats i denna publikation, som utgör en del av Nordens bidrag till att nå 2010-målet och att öka kunskapen om den biologiska mångfaldens betydelse.

Swedish English, Finnish

.

Sammanfattning: Nordens föränderliga natur

Människans spår syns överallt i Norden. Spårets intensitet har varierat med tiden, och naturen har behandlats olika på olika håll i Norden. Områdenas fysiska egenskaper, så som klimat, topografi och jordmånens bördighet, men också markanvändningstraditionen och områdets historia har påverkat hur kraftigt naturen och naturresurserna har utnyttjats. Ställvis har den ursprungliga naturen fått ge vika helt och hållet, medan spåret ställvis bara har varit en skråma som har läkt av sig själv

Swedish English, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error