Naturvägledning i Norden

Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och kunskaper om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället. I alla nordiska länder utvecklas nu naturvägledning. Ett gemensamt drag för de nordiska länderna är att man härvid i ökad omfattning använder sig av särskilt utbildade personer – naturvägledare. Det visar sig nämligen att när besökarna möter engagerade och kunniga människor i naturen får man en mycket större effekt än om man använder andra media som utställningar, broschyrer, TVfilmer etc. Naturvägledning är också av fundamental betydelse för turismens utveckling. Naturvägledning ger turisterna goda naturupplevelser och kan också medverka till att turister uppträder med omtanke i sårbara naturmiljöer. I rapporten Naturvägledning i Norden ges en rad förslag till vidareutveckling av naturvägledningen både i det enskilda landet och internationellt. Förslaget är en vidareutveckling av det nordiska miljöprogram som ministerrådet antog 1989 och av Brundtlandkommissionens rekommendationer om ökade informationsinsatser som ett led i en bärkraftig tillväxt. 

Swedish