1887

Naturvägledning i Norden

image of Naturvägledning i Norden

Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och kunskaper om naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället. I alla nordiska länder utvecklas nu naturvägledning. Ett gemensamt drag för de nordiska länderna är att man härvid i ökad omfattning använder sig av särskilt utbildade personer – naturvägledare. Det visar sig nämligen att när besökarna möter engagerade och kunniga människor i naturen får man en mycket större effekt än om man använder andra media som utställningar, broschyrer, TVfilmer etc. Naturvägledning är också av fundamental betydelse för turismens utveckling. Naturvägledning ger turisterna goda naturupplevelser och kan också medverka till att turister uppträder med omtanke i sårbara naturmiljöer. I rapporten Naturvägledning i Norden ges en rad förslag till vidareutveckling av naturvägledningen både i det enskilda landet och internationellt. Förslaget är en vidareutveckling av det nordiska miljöprogram som ministerrådet antog 1989 och av Brundtlandkommissionens rekommendationer om ökade informationsinsatser som ett led i en bärkraftig tillväxt. 

Swedish

.

Naturvägledningens mål

Under projektets gång har en lång rad motiv för naturvägledning framförts. De grundläggande problemen är de samma i industriländerna Befolkningen har på ett fåtal årtionden blivit en stadsbefolkning med sparsarm kunskap om natur och miljö. Samtidigt medför befolkningens ökade fritid ett ökat behov av att söka sig ut till särskilt attraktiva naturområden eller historiskt intressanta platser för att inhämta kunskaper och upplevelser och för att utöva friluftsliv. Besök medför slitage på omgivningen om inte besökarna lär sig att färdas och uppehålla sig där på ett hänsynsfullt sätt Dessutom kan det uppstå intressemotsättningar mellan besökarna och områdets lokalbefolkning och brukare. Naturvägledning är en metod för att ändra värderingar och förhållningssätt hos nuvarande och kommande generationer med syfte att styra utvecklingen i en miljövänlig riktning. Vid de nordiska seminarierna har frågan belysts och en rad olika argument redovisats. Ur det rikhaltiga materialet väljer projektgruppen att citera några debattörer för att belysa diskussionerna. Därefter lämnar projektgruppen sin syn på naturvägledningens mål.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error