1887

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

image of Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektoriella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nordiska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids sekreterartjänst. MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående nordiska nätverk, några minister- deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta. MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens framgångsrika utveckling.

Swedish

.

Stad och Land

De stadsnära landskapen är en outnyttjad resurs inom Nordisk samhällsplanering, trots att närheten till landsbygden är en viktig del av den Nordiska stadens identitet. Det stadsnära landskapet möjliggör närrekreation, vilket har ett stort hälsovärde. Det är här som stadsbor kommer i kontakt med jord- och skogsbruk, och närproducerad mat kan odlas och marknadsföras. Det är även i utbyggnaden av städerna som vi har störst möjlighet att bedriva ett samhällsbyggande i samklang med naturen, bland annat genom att integrera kulturlandskapets värden. Inte heller hoten mot de stadsnära landskapens värden hanteras på tillräckligt stort allvar, där t.ex. ovärderlig jord-bruksmark bebyggs och allemansrättslig mark stängslas in. Ett skäl till detta är att planering och lagstiftning vilar på en separat hantering av stad och land - därmed faller de stadsnära landskapens värden mellan stolarna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error