1887

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

image of Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektoriella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nordiska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids sekreterartjänst. MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående nordiska nätverk, några minister- deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta. MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens framgångsrika utveckling.

Swedish

.

Long Continued Agricultural Soil Experiments: A Nordic Research Platform (in English)

The soil is crucial in the production of food, feeds and fibers and in the protection of water resources and emissions of greenhouse gases. The proposal for a Framework Directive for soil protection, issued in 2006 by the European Commission and approved by the Parliament in 2007, recognized the soil as a non-renewable resource. Agricultural management induce slow changes in soil properties that can be fully revealed only in field experiments with long continued treatments. Nordic long-term experiments (LTEs) may represent a unique research platform for studies on the quality of the soil resource.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error