1887

Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

Ett tvärsektoriellt samarbete mellan miljö och jord-skog 1995-2008

image of Miljöstrategier i jord- och skogsbruk (MJS)

MJS har sedan 1995 verkat som en tvärsektoriell grupp mellan sektorerna jord-skog och miljö, med syfte att utveckla den tvärsektoriella verksamheten inom det Nordiskt samarbete. Arbetet har till helt övervägande del bestått i att genom olika projekt skapa nordiska nätverk och att ta fram underlag till den politiska processen inom NMR. Gruppen har förfogat över ca 2,6 milj. DKK/år, som även finansierat en halvtids sekreterartjänst. MJS avslutar nu sin verksamhet. I denna rapport sammanfattas de arbete som utförts i gruppen. Sammantaget rör det sig om ett 80-tal projekt och publikationer, som resulterat i många bestående nordiska nätverk, några minister- deklarationer och en projektdatabas, som nu omfattar samtliga nordiska projekt. Arbete som gett Nordisk Nytta. MJS ger också några kommentarer på det nordiska samarbetet, utifrån sin horisont. Nordiskt samarbete är en mycket viktig del i Nordens framgångsrika utveckling.

Swedish

.

Energiskogsodling på åkermark

I framtiden kommer sannolikt energiskogsodlingar på åkermark att bli alltmer betydelsefulla i flera av de nordiska länderna. Energiskogsodlingarna har gett upphov till frågor som rör odlingarnas inverkan på miljön, den biologiska mångfalden och landskapet och det finns en risk för att det kan uppstå intressekonflikter mellan t.ex. odlare av energiskog och naturvården. Projektets huvudsakliga syfte var att fokusera på möjligheter och risker för miljö, biodiversitet och landskap i samband med energiskogsodling i de nordiska och baltiska länderna. Projektet inkluderade en litteraturstudie, en rapport om landskapsaspekter samt en enkätundersökning som utfördes i några nordiska och baltiska länder (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Lettland, Litauen, Polen) och som undersökte attityderna kring energiskogsodling. Hösten 2007 hölls en internationell workshop i Uppsala, Sverige.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error