1887

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande

En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004-2011

image of Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande

I rapporten beskrives de nordiske landes aktiviteter indenfor miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i perioden 2004-11. Rapporten dokumenterer, at samtlige nordiske lande har store ambitioner på området, men der er samtidig et stort behov for større viden i hvert af de nordiske lande om virksomheder, eksport, patenter, enkelte projekter, overblik etc. Rapporten dokumenterer også, at der er et endog meget stort behov for at fremme efterspørgselssiden, eftersom ingen af landene gør nogen målrettet indsats på dette felt. Hvert af de nordiske lande beskrives i et afsnit med vægten på den sidste del af perioden, og der gives anbefalinger til forbedringer. Der sker en vis sammenligning landene imellem, og der gives anbefalinger til, hvordan hvert enkelt land kan bidrage til en forbedret indsats, som måske også kan hjælpe de andre lande. Denne gennemgang af landene er rapportens hovedindsats. Hertil er der et indledningsafsnit, som sætter undersøgelsen i perspektiv og en sammenfatning, som forsøger at give anbefalinger til en forbedret indsats. Det anbefales generelt, at der etableres bedre datagrundlag om virksomheder og eksport etc. Det anbefales også, at der tilvejebringes mere information og bruges flere mandskabsressourcer. Og endelig anbefales det, at der gøres langt mere ved at styrke efterspørgselssiden i arbejdet med miljøeffektiv teknologi.

Danish

.

Indledning

I løsningen af miljøproblemerne er der de seneste år kommet en betydelig fokus på miljøeffektiv teknologi. Miljøeffektiv teknologi er alle teknologiske løsninger, som skaber mindre miljøbelastning og dermed fremmer et bedre miljø. Denne øgede fokus har f.eks. ført til, at EUkommissionen har iværksat en systematisk indsats for sammen med medlemslandene at fremme miljøeffektiv teknologi ved sin handlingsplan for fremme af miljøteknologi (ETAP). Internationalt har flere organisationer arbejdet med temaet, og en række lande har satset herpå, ikke mindst de nordiske lande.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error