1887

Miljø og offentlige innkjøp

Felles nordiske innkjøpskriterier?

image of Miljø og offentlige innkjøp

Med utgangspunkt i ønsket om å hjelpe offentlige innkjøpere med å ta miljøhensyn, er det i Norden de siste 15 årene utviklet kriteriesett for en rekke produktgrupper både i nasjonal regi, og i regi av den nordiske miljømerkeordningen. Alle land har erfart at dette er et ressurskrevende arbeid. I prosjektet ”Felles nordiske innkjøpskriterier - en forstudie” gjennomgås det arbeidet som har vært gjort, og rapporten konkluderer med at det kan være et potensial for felles innkjøpskriterier og at mulighetene for å få dette til er tilstede. Det neste prosjektet ”Forslag til felles nordisk format for miljøkriterier for offentlige innkjøp - et pilotprosjekt” berører mange aspekter ved kriterier og kriterieutvikling. For alle disse aspektene er det søkt å finne frem til pragmatiske løsninger, og resultatet er en anbefaling om hvilket format fremtidige nordiske innkjøpskriterier bør benytte. Dette eksemplifiseres gjennom 5 produktgrupper. Denne repporten gir også anbefalinger om hvordan de nordiske land bør samarbeide videre på dette området, og konkluderer med at det bør opprettes en nordisk kriteriebase på Internett. Denne repporten finnes også på engelsk (TemaNord 2006:599 The Environment and Public Procurement – Common Nordic Procurement Criteria?)

Norwegian

.

Forslag til felles nordisk format for miljøkriterier for offentlige innkjøp – et pilotprosjekt

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error