1887

Measures to Reduce Emissions of Short-Lived Climate Pollutants (SLCP) in the Nordic Countries

image of Measures to Reduce Emissions of Short-Lived Climate Pollutants (SLCP) in the Nordic Countries

In the future residential biomass combustion and transport will be important sources for emissions to air of black carbon (BC), as will agriculture and waste management for emissions of methane (CH4). Measures to abate emissions of Short-Lived Climate Pollutants (SLCP) are to varying degrees already in place in the Nordic countries. To reduce emissions beyond current emission projections, additional measures are required. Both technical measures, such as improved technologies, and non-technical measures, such as promoting behavioral changes favoring reduced emissions are discussed in this report.

English

.

Sammenfatning

Åtgärder som minskar utsläppen av SLCP finns i varierande grad redan på plats i de nordiska länderna. Nationella utsläppsprognoser, som tar hänsyn till befintliga åtgärder och lagstiftning, visar att de totala utsläppen av sot (black carbon, BC) och metan (CH4) förväntas minska till 2030. I framtiden kommer förbränning av biobränslen i bostadssektorn (småskalig biomassaförbränning) och transporter att vara viktiga källor till BC, liksom jordbruk och avfallshantering för CH4-utsläpp. Målsättningen i denna del av projektet var att identifiera effektiva åtgärder för att minska utsläppen av SLCP utöver de nuvarande utsläppsprognoserna. Analysen omfattar huvudsakligen BC och CH4, men eftersom BC är en del av utsläppta partiklar (PM2.5) och många åtgärder fokuserar på PM2.5 snarare än på BC, så ingår också reduktion av PM2.5-utsläpp i analysen. I denna rapport diskuteras både tekniska åtgärder, såsom filter eller förbättrad teknik, och icke-tekniska åtgärder, såsom beteendeförändringar som leder till minskade utsläpp.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error