1887

Marknadskontroll av andningsskydd - Partikelfilter

Ett nordiskt projekt

image of Marknadskontroll av andningsskydd - Partikelfilter

Den europeiska kommissionen har uppmanat medlemsländerna att genom marknadskontroll undersöka om tillverkare och importörer av partikelfilter, vars filtereffekt helt eller delvis baseras på elektrostatiskt laddade filtermaterial, vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att filtren uppfyller direktivets krav. Ett gemensamt nordiskt marknadskontrollprojekt genomfördes därför under 2007 för att undersöka om partikelfiltren som säljs i de nordiska länderna uppfyller kraven. Resultatet redovisas i denna rapport. The European Commission has requested the member states to, by market control, investigate if manufacturers and importers of particle filters, whose filter function partly or totally is based on electrically charged filter materials, have taken sufficient steps in order to ensure that the filters fulfil the requirements of the Directive. A common Nordic market controll project was for that reason performed in the year 2007 to investigate if particle filters offered for sale on the Nordic market fulfil the requirements. The result is presented in this report.

English

.

Resultat (in Swedish)

Avsikten med projektet var att undersöka om tillverkare/importörer och distributörer i de nordiska länderna säkerställt att de partikelfilter enligt standarden EN 143:2000 som saluförs på den nordiska marknaden även uppfyller kraven i ändringen till standarden (143:2000/A1:2006).

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error