1887

Landskap i förändring

Nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen

image of Landskap i förändring

Den 13–15 september 2007 arrangerades ett nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen med tema Landskap i förändring. Till seminariet inbjöds representanter från de nordiska länderna. Seminariet som arrangerades av Riksantikvarieämbetet, finansierades huvudsakligen av Nordiska ministerrådet, inom ramen för Miljöhandlingsprogrammet 2005–2008. Seminariets huvudsakliga målsättning var att: " få till stånd ett levande, fungerande nätverk för nordiskt samarbete kring landskap " skapa förutsättningar för gemensamma nordiska landskapsprojekt " utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna Slutsatsen från seminariet är att de nordiska länderna ser ett stort behov av ett nordiskt samarbete och en rad konkreta förslag och idéer till ett fortsatt samarbete konkretiserades såsom att göra en kartläggning av respektive lands arbete med landskap, för att underlätta initiativ till kontakter, upprättande av en nordisk webbaserad landskapskalender med en förteckning av evenemang som berör nordiskt landskap och att skapa gemensamma mötesplatser i form av småseminerier med specifika teman, för att skapa kontaktytor som kan mynna ut i gemensamma projekt.

Swedish

.

Inledning

De nordiska länderna har mycket gemensamt när det gäller plan– och förvaltningssystem, sociala aspekter, kulturhistoriska, traditionella och naturvårdsaspekter. Man kan även se likheter mellan länderna när det gäller befolkningsmönster, politiska och administrativa system och den nationella lagstiftningen. Nordens läge i Europas norra utkanter ger särskilda förutsättningar som avspeglar sig i landskapet. De nordiska länderna skulle vinna mycket på att gemensamt anta utmaningar som uppstår när det gäller bevarande, förvaltning och utveckling av landskapet. De senare årens klimatförändringar ställer höga krav på förändring ifråga om energiomställning och exploateringstrycket i landskapet omkring de större städerna blir allt högre på grund av den omfattande urbaniseringen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error