1887

Kunskap för grön tillväxt

Huvudrapport om arbetet för grön tillväxt ur ett utbildnings-, forsknings- och innovationsperspektiv

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna rapport syftar till att ge en kunskapsbas för Nordiska Ministerrådets arbete för hur man inom utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken kan skapa förutsättningar för grön tillväxt. Den ska utgöra ett kunskapsunderlag som ligger till grund för diskussioner om hur Ministerrådet för utbildning och forskning arbetar vidare inom detta område. Rapporten syftar därutöver till att ge input till Nordiska Ministerrådets samlade arbete inom området grön tillväxt, samt kunna ge till nationella policies för hur man kan arbeta inom detta område. Rapporten beskriver exempel på satsningar som görs i de nordiska länderna och författarna finner en betydande fokusering på miljö inom utbildning, forskning och innovation i Norden. De hävdar dock att det ofta saknas de tvärvetenskapliga och tvärsektoriella angreppssätt som kan förväntas krävas för att skapa nya lösningar och ett samhälle präglat av grönare tillväxt.

Swedish

.

Sverige

Sverige placerar sig 2010, liksom föregående år, i topp jämte Danmark i rankingen av ”influence of ICT in economic (and social) progress” (t o m år 2009 mättes snarare ”e-readiness”). Även enligt World Economic Forums lista hamnar Sverige i topp, här på en första plats. Det innebär ett gynnsamt klimat för e-business och allmänt goda Internetbaserade möjligheter samt en hög grad av individers och näringslivs användning av digitala varor och tjänster. Samtidigt fanns under den senaste finanskrisen tecken på en minskande vilja att investera i grön IT, detta enligt Almega som regelbundet tar fram ett Grön IT-index. Fokus ligger i hög grad på att börja realisera de potentialer och möjligheter som finns. Vidare finns röster som påpekar att svenska företag inte på allvar har kommit igång med att göra affärer av IT och miljöfrågan, även om detta är på väg att vända. Bl.a. har vissa regler ansetts bromsa utvecklingen av miljö-IT. Som en bedömare har påpekat: ”Skatteavdrag ges för att ta bilen till jobbet, men inte för att installera ett videokonferenssystem så att man lättare kan arbeta hemifrån.”

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error