1887

Kunskap för grön tillväxt

Huvudrapport om arbetet för grön tillväxt ur ett utbildnings-, forsknings- och innovationsperspektiv

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna rapport syftar till att ge en kunskapsbas för Nordiska Ministerrådets arbete för hur man inom utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken kan skapa förutsättningar för grön tillväxt. Den ska utgöra ett kunskapsunderlag som ligger till grund för diskussioner om hur Ministerrådet för utbildning och forskning arbetar vidare inom detta område. Rapporten syftar därutöver till att ge input till Nordiska Ministerrådets samlade arbete inom området grön tillväxt, samt kunna ge till nationella policies för hur man kan arbeta inom detta område. Rapporten beskriver exempel på satsningar som görs i de nordiska länderna och författarna finner en betydande fokusering på miljö inom utbildning, forskning och innovation i Norden. De hävdar dock att det ofta saknas de tvärvetenskapliga och tvärsektoriella angreppssätt som kan förväntas krävas för att skapa nya lösningar och ett samhälle präglat av grönare tillväxt.

Swedish

.

Island

Island är ansett vad gäller kunskap inom IKT och har blivit rankad tämligen högt upp på listor över utvecklandet av IKT, t.ex. World Economic Forum Och i The Global Information Technology Report 2010–2011, där Island kom på en 16:e plats (av 138 länder). År 2008 fanns det 433 stycken IT-företag med drygt 6100 anställda. Islands IKT-kunskap har byggts upp huvudsakligen genom branscherna som rör livsmedelshantering med utrustning med hög grad av automation, fiskeribranschen som blivit alltmer datoriserad och även banksektorn med transferreringar och kommunikation etc. Samtidigt rankas landet lägre än övriga Norden i aspekter som rör e-governement och e-participation: rankad som nummer 22 år 2010 i FN:s E-government development index och även lågt i FNs E-participation Index.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error