1887

Kunskap för grön tillväxt

Huvudrapport om arbetet för grön tillväxt ur ett utbildnings-, forsknings- och innovationsperspektiv

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna rapport syftar till att ge en kunskapsbas för Nordiska Ministerrådets arbete för hur man inom utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken kan skapa förutsättningar för grön tillväxt. Den ska utgöra ett kunskapsunderlag som ligger till grund för diskussioner om hur Ministerrådet för utbildning och forskning arbetar vidare inom detta område. Rapporten syftar därutöver till att ge input till Nordiska Ministerrådets samlade arbete inom området grön tillväxt, samt kunna ge till nationella policies för hur man kan arbeta inom detta område. Rapporten beskriver exempel på satsningar som görs i de nordiska länderna och författarna finner en betydande fokusering på miljö inom utbildning, forskning och innovation i Norden. De hävdar dock att det ofta saknas de tvärvetenskapliga och tvärsektoriella angreppssätt som kan förväntas krävas för att skapa nya lösningar och ett samhälle präglat av grönare tillväxt.

Swedish

.

Inledning

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) genomsyrar i stort sett hela samhället och har därför stor påverkan på hälsa och miljö. Studier visar t.ex. att IKT-branschen har lika högt utsläpp av klimatpåverkande CO2 som flygtrafiken. Bedömare menar dock att IKT-branschen kanske måste få stå för en viss mängd utsläpp för att samhället ska minska utsläppen totalt sett.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error