1887

Klimaendringer og kulturarv i Norden

image of Klimaendringer og kulturarv i Norden

Prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø er et samarbeid mellom kulturminneforvaltningene i syv nordiske land: Island, Grønland, Færøyene, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Målet med prosjektet har vært å sette kulturminneforvaltere bedre i stand til å møte de varslede klimaendringene, og å styrke det nordiske samarbeidet og nettverksbyggingen mellom de nordiske kulturminneforvaltningene. Publikasjonen Klimaendringer og kulturarv i Norden inneholder hovedresultatene fra prosjektets arbeid. Rapporten består av to deler, der del én omhandler forventede effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø i Norden. Del to tar for seg hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for forvaltningen av kulturminnene, og inneholder prosjektgruppens anbefaler for å håndtere disse konsekvensene.

Norwegian

.

Effekter av klimaendringer på kulturmiljø og landskap

Klimaendringene vil kunne bidra til endringer av kulturmiljøer og landskap slik vi kjenner dem. Rurale landskap er bærere av kulturhistorie som i stor grad er knyttet til primærnæringene. Når disse landskapene endres, for eksempel ved at beitemarker og setergrender gror igjen, vil både det biologiske artsmangfoldet i disse kulturmiljøene påvirkes og opplevelsesverdien endres. Hvor mye klimaendringene bidrar i disse prosessene, er imidlertid gjenstand for diskusjon. Byer og tettsteder har på sin side en del karakteristiske trekk som kan gjøre dem spesielt sårbare for klimaendringer.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error