1887

Klimaendringer og kulturarv i Norden

image of Klimaendringer og kulturarv i Norden

Prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø er et samarbeid mellom kulturminneforvaltningene i syv nordiske land: Island, Grønland, Færøyene, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Målet med prosjektet har vært å sette kulturminneforvaltere bedre i stand til å møte de varslede klimaendringene, og å styrke det nordiske samarbeidet og nettverksbyggingen mellom de nordiske kulturminneforvaltningene. Publikasjonen Klimaendringer og kulturarv i Norden inneholder hovedresultatene fra prosjektets arbeid. Rapporten består av to deler, der del én omhandler forventede effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø i Norden. Del to tar for seg hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for forvaltningen av kulturminnene, og inneholder prosjektgruppens anbefaler for å håndtere disse konsekvensene.

Norwegian

.

Effekter av klimaendringer på bygd miljø

Klimaet utsetter det bygde miljøet for påkjenninger, i form av blant annet fuktighet, temperatursvingninger og vind. Alle bygningsmaterialer vil være utsatt for nedbrytning over tid, og klimaforhold vil være av avgjørende betydning for hvor hurtig dette foregår. Klimaendringer forbundet med global oppvarming vil derfor innvirke på bevaringsforholdene for kulturhistoriske bygninger og andre kulturminner i et bygd miljø. Hvordan biologiske, fysiske og kjemiske nedbrytningsprosesser kan forventes å bli påvirket, omtales i kapittel 1.1, 1.2 og 1.3. Et varmere klima medfører også at permafrosten i arktiske strøk tiner, og at havnivået stiger. Dette vil kunne berøre bygd miljø i de aktuelle områdene og er tema for henholdsvis kapittel 1.4 og 1.5. I tillegg til de gradvise endringene som foregår over lang tid, vil klimaendringene medføre flere ekstremværhendelser. Det kan føre til akutte skader på bygninger og konstruksjoner av kulturhistorisk verdi, noe som tas opp i kapittel 1.6.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error