1887

Klimaendringer og kulturarv i Norden

image of Klimaendringer og kulturarv i Norden

Prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø er et samarbeid mellom kulturminneforvaltningene i syv nordiske land: Island, Grønland, Færøyene, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Målet med prosjektet har vært å sette kulturminneforvaltere bedre i stand til å møte de varslede klimaendringene, og å styrke det nordiske samarbeidet og nettverksbyggingen mellom de nordiske kulturminneforvaltningene. Publikasjonen Klimaendringer og kulturarv i Norden inneholder hovedresultatene fra prosjektets arbeid. Rapporten består av to deler, der del én omhandler forventede effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø i Norden. Del to tar for seg hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for forvaltningen av kulturminnene, og inneholder prosjektgruppens anbefaler for å håndtere disse konsekvensene.

Norwegian English

.

Effekter av klimaendringer på arkeologisk materiale

Omgivelsene det arkeologiske materialet befinner seg i, har avgjørende betydning for hvordan materialet bevares. Når klimaet endrer seg, vil også bevaringsforholdene for arkeologisk materiale in situ kunne endre seg. Det er imidlertid mange usikkerheter knyttet til hvilke effekter man kan forvente seg og hvor store effektene vil bli. Klimaendringer vil også påvirke arkeologiske kulturminner på ulike måter, avhengig av om kulturminnene befinner seg i luft, i jord, i is og snø eller i vann. Dette vil ofte være av større betydning enn hvilket materiale de arkeologiske kulturminnene består av, og kapittelet om effekter av klimaendringer på arkeologisk materiale er derfor inndelt etter hvilken bevaringskontekst materialet befinner seg i.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error